Uffeci da lavur

Contact

Via Principala 60c
7031 Laax
Telefon +41 81 921 51 51
Mail

Uras d’avertura

Gliendisdis tochen venderdis 09.30 – 11.30 e 15.00 – 17.00

Vossas persunas da contact


JANINE CADUFF
Menadra administraziun communala / turissem
Mail
Telefon +41 81 921 51 51


MADLAINA CATHOMAS
Emprendista
Mail
Telefon +41 81 921 51 51


Igl uffeci communal da lavur da Laax survescha d’ina vart sco post d’intermediaziun denter ils disoccupai e la cassa da disoccupaziun dil Grischun (ALK) e dall’autra dil Center regiunal per intermediaziun da lavur (CIL/RAV).

Igl emprem di dalla disoccupaziun

S’annunziei schi baul sco pusseivel persunalmein tier gl’uffeci da lavur dalla vischnaunca, sil pli tard igl emprem di che Vus pretendeis prestaziuns dall’Assicurranza da disoccupai. Leu vegnan ins a dar a Vus ulteriurs sclariments co proceder.

Per s’annunziar prendei cun Vus ils suandonts documents:

  • certificat/carta AVS
  • legitimaziun da jasters (tier convischins digl exteriur)
  • davos contract da lavur
  • event. niev contract da lavur
  • brev da disdetga dalla plazza

Igl uffeci communal da lavur tarmetta vinavon la documentaziun dall’annunzia da disoccupaziun al Center regiunal per intermediaziun da lavur. Cu il CIL ha retschiert las actas, contactescha el directamein la persuna disoccupada per fixar in emprem termin da cussegliaziun cun quella.

Silla pagina d’internet dil Center regiunal per intermediaziun da lavur (CIL) anfleis Vus ulteriuras informaziuns interessantas e documentaziuns.

Plazzas libras

La gliesta actuala dallas plazzas libras el cantun Grischun cumpara ina gada ad jamna mintgamai la gievgia. Sche Vus haveis interess per ina plazza contactei per pl. il Center regiunal per intermediaziun da lavur (CIL). Sclariments pli detagliai dallas plazzas offeridas retscheveis Vus dallas 8.00 tochen las 12.00 e dallas 13.30 tochen las 17.00 al numer da telefon +41 81 257 62 14 ni era mail.

P.S. Practicamein tuttas novas offertas da plazzas ch’ein annunziadas per l’entira Svizra vegnan emessas naven dil di da registraziun duront 10 dis ella Televisiun svizra sin Teletext SF2, naven dalla pagina 501. Ellas vegnan actualisadas mintga di. Las plazzas libras san ins era clamar giu d’ina gliesta valeivla per l’entira Svizra.

Perfecziunament professiunal